Allmänt hyresavtal gällande KåBe Power AB , 556435-7084, 2023-01-01 och tillsvidare

 

1.  Leverans och återlämning.

All hyresmaterial levereras fritt våra förråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyrarens förråd under normala öppettider och kvitteras genom retursedel.


2. Hyrestid.

Hyrestiden räknas från och med den dag då materialen hålls tillgänglig för avhämtning av hyrestagaren , till och med dagen för dess återkomst till uthyrarens förråd.


3. Hyresberäkning.

Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande hyresprislistor som kan komma att justeras under hyresperioden. Priserna gäller för enskifts-drift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materialen mer ett än ett arbetsskift om åtta timmar per hyresdag debiteras tillägg om 7,5% av dagshyran per påbörjad driftstimme. Lördagar, söndagar och helgdagar är normalt hyresfria så vidare den uthyrda materialen inte används under dessa dagar. För vissa hyresgrupper markerade i gällande prislista tillämpas hyra per kalenderdag.


4. Andrahandsupplåtelse.

Hyrestagaren äger inte rätt att utlåna vara eller hyra ut i andra hand utan svarar för den samma till dess den återlämnats till oss.


5. Användning.

Hyresmaterialen får endast användas för sådana arbetsuppgifter eller sådana förhållanden för vilka den är avsedd. Hyrestagaren är skyldig hålla oss underrättad om var hyresmaterialen förvaras eller användes. Hyresmaterialen får icke användas eller utföras utanför Sverige utan särskilt skriftligt tillstånd. Hyrestagaren är ansvarig för att lagar och förordningar följs vad det gäller transport, installation, drift och handhavande av förhyrd material.


6. Tillsyn och vård.

Hyresmaskiner och annat hyresmaterial skall väl vårdas av hyrestagaren som där vidare skyldig att iakttaga utfärdande föreskrifter om driv- och smörjmedel som tillsyn och vård. Utbyte av förbrukningsmaterial och slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Driv och smörjmedel bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård av hyresmaskinen skall hyrestagaren använda kompetent personal. Vid återlämnandet skall maskinerna vara väl rengjorda och i samma skick som när de mottogs med undantag för normalt slitage. Hyrestagaren debiterats för eventuell rengöring.


7. Skador och förlust.

Under den tid som hyresmaterielen är i hyrestagarens besittning ,det vill säga tilldess uthyrarna kvitterat en retursedel, ansvarar hyrestagaren för förlust av hyresmaterial och för skada på hyresmaskin, dock inte för vad som kan anses utgöra normal förslitning. Ej återlämnade maskiner och materiell debuterats till aktuellt marknadsvärde.

 

8. Följdskador och driftsavbrott.

Hyrestagaren är ansvarig för de skador som kan uppstå genom misskötsel även om skadorna utan dennes förvållande förorsakat exempelvis genom brandstöld olyckshändelse eller dylikt. Reparation av skador debiteras särskilt sedan varan återlämnats och blivit genomgången på vår verkstad. Vi ansvarar inte för varken direkta eller indirekta skador. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförseningar av förhyrd utrustning.


9. Försäkring.

Det åligger hyrestagarna hålla hyresmaterialen försäkrad från leveransen mottaget eller avhämtat tills återlämning och retursedel erhållits.


10. Betalningsvillkor.

På hyresbeloppet tillkommer för vid faktureringstillfället enligt lag gällande mervärdesskatt. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp som säkerhet.


11. Kredit.

Del-fakturering sker månadsvis. Efter förfallodagen debiterad dröjsmålsränta med 2 % per månad samt lagstadgad påminnelseavgift. Faktureringsavgift påfördes på kunder med mindre uthyrning. Frakt och transport till och från våra förråd betalas av hyrestagaren.


12. Hävning .

Dröjer hyrestagare med gäldande av debiterad hyra utöver sju dagar från förfallodagen, inställer sina betalningar, försetts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är hyresrätten omedelbart förverkad och vi är berättigade att genast återkräva eller återtaga materialen utan skyldighet för oss att gottgöra hyrestagaren för resterande hyrestid enligt uppgjort avtal eller bestrida eventuella kostnader som kan ställas hyrestagaren i samband med avtalets hävande ,återtagandet sker på hyrestagarens bekostnad.


13. Force Majeure.

Avtal om leverans av hyresmaterial gäller med reservation för force majeure,så som krig, militärinkallelse, förhindrad in och utförsel, eldsvåda, strejk och lockout, driftstörningar bristande transportmöjligheter, och alla andra omständigheter var över vi icke bestämmer och som i något avseende verkar hindrande, försvårande eller försenade på leveransen.


14. Tvist.

Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmändomstol om inte parterna enas om skiljerförfarande.